Farmeraj webshop

Uvjeti kupnje (predugovorne obavijesti)I. Općenito
Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
Pojam Prodavatelj odnosi se na trgovačko društvo FARMERAJ d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 7, OIB: 23026747273.
Pojam Kupca odnose se i na: klasičnog potrošača: fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce primjerice pravne osobe.
Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.farmeraj.hr nastupa u svoje ime.
Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.
Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.
Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.
Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.
Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.
Pristup na internetske stranice www.farmeraj.hr. ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

II. Glavna obilježja robe
Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka tvrtke Farmeraj.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe.
Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.
Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.farmeraj.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.
U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.farmeraj.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.
Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.farmeraj.hr, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.
Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz www.farmeraj.hr koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

III. Cijena proizvoda
Cijene istaknute na web stranici www.farmeraj.hr izražene su u kunama, sa i bez PDV-a.
Za veleprodajne partnere u cijenu proizvoda uključena je dostava.
Za maloprodajne korisnike naplaćujemo uslugu dostave 30,00 kn, a za iznos iznad 400,00 kn dostava je besplatna.
Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena PDV-a, te konačna cijena. Zbog prirode artikala koje ste izabrali vjerojatna su odstupanja od naručene količine pa tako i ukupnog iznosa narudžbe. Točne količine i iznos narudžbe vidljive su na dokumentu otpremnica-račun koji vam ispostavljamo prilikom isporuke.

IV. Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije
Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

V. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod samo kao registrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:
• Virmanom
• R1 gotovinski prilikom preuzimanja naručene robe
• Gotovinom (maloprodaja) prilikom preuzimanja naručene robe

Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti:
• Je li poruka u Junk/Spam folderu
• Je li mailbox pun

Na žalost, Prodavatelj nije u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale kao posljedica više sile.

VI. Jednostrani raskid ugovora
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: info@farmeraj.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom na mail adresu koju ste naveli prilikom ispunjavanja.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Troškove povrata robe snosi Kupac.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da je roba bila neupotrebljiva te otpisana.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
• ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
• predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
• predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupca;
• predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
• predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
• predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
• predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
• Kupca posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;
• predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
• predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
• ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
• predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
• predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;

VII. Odgovornost za materijalne nedostatke/Reklamacija
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.
Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail dostava@farmeraj.hr, telefonskim putem na besplatan broj 091/3131-395 ili pisanim putem na adresu: Farmeraj d.o.o., Slavonska avenija 7, 10 000 Zagreb sa naznakom Reklamacija. Na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora.
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:
• isporuka robe koja nije naručena
• isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.
Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.
Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.
U slučaju da Kupac odluči zamijeniti ispravan proizvod, Prodavatelj će izvršiti zamjenu ako je proizvod neoštećen, nekorišten ili mu na bilo koji drugi način nije umanjena vrijednost. U tom slučaju Kupac snosi troškove povrata i ponovnog slanja robe.
Korištenje opisa i podataka o proizvodu:
Ukoliko imate pitanja ili trebate savjet o bilo kojem proizvodu, molimo da se obratite na e-mail adresi horeca@farmeraj.hr.
Iako se informacije o proizvodima redovito ažuriraju, Farmeraj d.o.o. nije odgovorna za netočne informacije. Ovo ne utječe na vaša zakonska prava.
Internetsko rješavanje sporova:
Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

VIII. Trajanje ugovora
Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Upišite se u našu mailing listu

Mathema d.o.o.